Palvelut

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia


Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on psykoterapeuttinen lähestymistapa, joka keskittyy asiakkaan voimavaroihin ja tulevaisuuden ratkaisuihin.  Se auttaa asiakasta tunnistamaan omat vahvuutensa ja resurssinsa sekä löytämään konkreettisia keinoja ratkaista haasteitaan.

Ratkaisukeskeisen lyhytterapian keskeisiä periaatteita ovat muun muassa:

 • Tulevaisuuteen suuntautuminen: Tavoitteena on auttaa asiakasta asettamaan tavoitteita ja löytämään keinoja saavuttaa ne. 

 • Voimavarakeskeisyys: Terapeutti auttaa asiakasta tunnistamaan omat voimavaransa ja vahvuutensa, jotka voivat auttaa häntä selviytymään vaikeuksista ja haasteista . Tämä lisää asiakkaan itsetuntemusta ja pystyvyysuskoa.

 • Yhteistyö: Terapeutin rooli on toimia tukijana ja ohjaajana, auttaen asiakasta löytämään omat vahvuutensa ja kykynsä ongelmien ratkaisemiseen. Terapeutti ja asiakas työskentelevät yhdessä ongelmien ratkaisemiseksi. Terapeutti ei anna valmiita ratkaisuja tai ohjeita, vaan on pikemminkin kumppani asiakkaan muutosprosessissa.

 • Pienet askeleet: Ratkaisukeskeinen lyhytterapia kannustaa asiakasta ottamaan pieniä, helposti saavutettavia askeleita kohti tavoitteitaan. Pienet edistysaskeleet voivat auttaa lisäämään motivaatiota ja itsevarmuutta  sekä havaitsemaan jo tapahtuneita positiivisia muutoksia.

 • Keskittyminen poikkeuksiin: Terapeutti auttaa asiakasta tunnistamaan tilanteita, joissa asiat ovat jo toteutuneet asiakkaan toivomalla tavalla. Tämä auttaa asiakasta ymmärtämään, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet positiivisesti hänen elämäänsä ja miten näitä tekijöitä voi vahvistaa.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on tehokas hoitomuoto monissa eri tilanteissa ja mielenterveyden haasteissa, kuten masennuksen, ahdistuksen, perheongelmien ja päihderiippuvuuden hoidossa, etenkin ongelmien pahenemisen ennaltaehkäisemisessä. Se tarjoaa myönteisen ja voimavarakeskeisen näkökulman ongelmiin ja auttaa asiakasta kehittämään käytännön ratkaisuja arkielämässään. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ei ole varsinaista psykoterapiaa eikä siihen ole mahdollista saada korvausta Kelalta. Toisaalta sen keston ei olekaan tarkoitus olla kovin pitkäaikaista ja pääpaino on asioiden pahenemisen ennaltaehkäisyssä. 


Skeematerapia, tunnelukkotyöskentely


Skeematerapia on syvällinen lähestymistapa, joka keskittyy erilaisten haitallisten skeemojen eli toiminta- ja reaktiotapojen tutkimiseen ja muuttamiseen.

Skeematerapia perustuu ajatukseen, että ihmisillä on sisäisiä, suhteellisen pysyviä malleja eli skeemoja, jotka ohjaavat heidän ajatteluaan, tunteitaan ja käyttäytymistään. Näitä skeemoja voi olla vaikea muuttaa, koska ne ovat yleensä varhaisessa lapsuudessa muodostuneita ja voimakkaasti juurtuneita.

Skeematerapiassa keskeistä on muun muassa:

 • Skeemojen tunnistaminen: Terapiassa asiakas oppii tunnistamaan omia skeemojaan,  jotka vaikuttavat negatiivisesti heidän elämäänsä.

 • Skeemojen alkuperä: Skeematerapia pyrkii selvittämään, mistä nämä skeemat ovat peräisin. Usein ne liittyvät varhaisiin kokemuksiin ja lapsuuden vuorovaikutukseen vanhempien ja ympäristön kanssa.
 • Muutosprosessi: Terapeutti auttaa asiakasta haastamaan ja muuttamaan haitallisia skeemoja. Tämä voi tapahtua keskustelemalla, harjoittelemalla uusia taitoja ja käyttäytymismalleja, sekä työskentelemällä terapeuttisten suhteiden kautta.
 • Vahvistaminen: Skeematerapiassa pyritään vahvistamaan hyödyllisiä ja toimivia skeemoja.
 • Pitkäkestoisempaa terapiaa: Skeematerapia voi olla pitkäkestoinen hoitomuoto, sillä skeemojen muuttaminen voi vaatia aikaa ja sitoutumista.

Skeematerapia soveltuu erityisen hyvin henkilöille, joilla on pitkäaikaisia tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmia, persoonallisuushäiriöitä ja traumaperäisiä ongelmia. 

Terapia voi auttaa asiakasta ymmärtämään syvemmin itseään ja toimintatapojaan sekä löytämään keinoja skeemojen muuttamiseen ja terveellisempien skeemojen vahvistamiseen. 

Skeematerapiaan ei ole mahdollista saada Kelan korvausta.  


 Perhehoidon konsultaatio


Äänimaljarentoutus


Äänimaljarentoutus on vibroakustinen rentoutusmenetelmä, jossa äänimaljojen rauhallinen äänimaisema ja värähtely rentouttavat kehoa ja mieltä kokonaisvaltaisesti. Äänimaljojen värähtelyt leviävät koko kehoon aina sisäelimiin asti. Rentoutushetkissä käytän äänimaljojen lisäksi sadekeppiä, merirumpua ja tuulikelloa. Äänimaljarentoutusta voidaan tehdä joko yksilöhoitona tai ryhmämuotoisena. Yksilöhoidossa äänimaljoja soitetaan kehon päällä, mikä usein parantaa ja helpottaa rentoutumista ja sen vaikutuksia.

Äänimaljarentoutus on lempeä hoitomuoto, joka mm. laskee stressihormonien tasoa, voi lievittää kipua ja lihasjännitystä, syvärentouttaa, laskee verenpainetta ja sydämen sykettä, auttaa kuulostelemaan oman kehon olotilaa ja tarpeita, auttaa syventämään ja rauhoittamaan hengitystä, voi parantaa unenlaatua sekä auttaa pääsemään irti arjen kiireistä ja vaatimuksista. Säännöllinen äänimaljarentoutus voi em. asioiden lisäksi parantaa kehon ja mielen yhteyttä sekä vahvistaa ihmisen voimavaroja, keskittymiskykyä, itsetuntemusta ja levollisuutta.

Äänimaljarentoutus soveltuu jokseenkin kaikille eikä sinulla tarvitse olla aikaisempaa kokemusta rentoutushetkistä. Erityisen hyvin äänimaljarentoutus soveltuu kuormittuneelle ja stressaantuneelle mielelle. Mahdollisista sairauksista on kuitenkin hyvä kertoa ja keskustella ennen äänimaljarentoutukseen osallistumista.

Tervetuloa äänimaljojen ihanaan maailmaan!


Perhehoitajien konsultointi on työnohjauksellista ja sen tavoitteena on edistää perhehoitajien taitoja, ymmärrystä, jaksamista ja hyvinvointia. 

 • Työhön valmistautuminen: Konsultointi voi alkaa jo ennen perhehoidon aloittamista tarjoamalla keskusteluapua harkintavaiheessa. Tämä voi sisältää tietoa perhehoidon lainsäädännöstä ja käytännöistä, lapsen tai hoidettavan yksilöllisistä tarpeista.
 • Arviointi ja suunnittelu: Konsultointi voi auttaa perhehoitajia arvioimaan hoidettavan yksilön tarpeita. Tämä voi sisältää neuvontaa hoidettavan taustasta, kokemuksista  ja erityistarpeista nouseviin haasteisiin.
 • Ongelmanratkaisu: Konsultointi tarjoaa perhehoitajille mahdollisuuden keskustella ja saada neuvoja ongelmatilanteissa. Esimerkiksi käytösongelmat, terveysongelmat tai muut vaikeudet voivat vaatia asiantuntija-apua.
 • Tukiverkosto: Konsultointi voi auttaa perhehoitajia löytämään ja hyödyntämään tukiverkostoja, kuten paikallisia perhehoitoyhdistyksiä, terveydenhuollon ammattilaisia ja muita resursseja.
 • Tunteiden käsittely: Perhehoitajat voivat kohdata monenlaisia tunteita ja stressiä hoidettaviensa vuoksi. Konsultointi voi tarjota tukea tunteiden käsittelyssä ja stressinhallinnassa.
 • Kehittäminen ja parantaminen: Konsultointi voi auttaa perhehoitajia kehittämään taitojaan ja hoitokäytäntöjään sekä seuraamaan ja arvioimaan hoidon laatua ja tuloksia.
 • Tuki ja neuvonta kunnan sosiaalipalveluiden kanssa asioimisessa.

Perhehoitajien konsultointi on tärkeää varmistettaessa, että perhehoito on turvallista, laadukasta ja asiakaslähtöistä. Se auttaa perhehoitajia paremmin selviytymään usein haastavastakin tehtävästä niin hoidettavan kuin verkostojenkin kanssa. 

 


Lastensuojelun palvelut


 • Sosiaalityön sijaisuudet
 • Palvelutarpeen arvioinnit
 • Asiakkaiden mielenterveyspalvelujen kartoitukset ja arviot nopealla aikataululla ja tehokkaasti ja/tai kannattelu hoitoon pääsyä odottaessa
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapia asiakkaiden haasteiden ratkaisemiseksi ja elämäntilanteen muutosprosessit (kustannustehokas palvelu pitkien perhetyön ostopalveluihin)
 • Tuki perhehoitajille (monen vuoden kokemus perhehoitajien tukipalvelujen luomisesta, kehittämisestä, järjestämisestä ja  johtamisesta)
 • Koulutukset

Luo kotisivut ilmaiseksi!